Regulamin

Zamówienia.

Koszty przesyłek pocztowych priorytetowych naszych produktów :

– 15 PLN – przy wpłacie na rachunek bankowy lub za pośrednictwem Dotpay

– 25 PLN – przesyłka pobraniowa

Zamówienia realizujemy w ciągu 2 dni roboczych od wpłynięcia środków na nasze konto  – wartość zamówionych produktów plus koszty przesyłki.

Do każdej przesyłki dołączamy paragon lub fakturę ( bez możliwości odliczenia vat ).

Numer konta bankowego: 80 1050 1360 1000 0097 6028 5495 ING Bank Śląski.

Regulamin sklepu internetowego speedcleaner.pl.

§1 Ogólne warunki

Sklep internetowy działający pod adresem www.speedcleaner.pl, myjkadookien.pl. myjkadoszyb.pl oraz speedcleaner.com.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę DemoNet Wiesława Szczypińska z siedzibą przy ul. Szkolnej 34 A, 42-450 Rokitno Szlacheckie, numer NIP 6442304792.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: demonet1@wp.pl lub telefonicznie pod nr +48 664 199 664 oraz 32 283 26 85 lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.speedcleaner.pl zwanego dalej formularzem zgłoszeniowym

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz stanowi integralną częścią Umów sprzedaży oferowanych w Sklepie Towarów. Każdy Klient nabywający Towary w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem, który jest dostępny na stronie www.speedcleaner.pl.

§2 Definicje

W Regulaminie użyto pojęć, którym nadaje się następujące brzmienie:

Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu i nabywa u Sprzedawcy Towary;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towarów, dane Klienta oraz inne niezbędne informacje wymagane prawem;

§3 Składanie zamówień i płatności

Klient składa Zamówienie dokonując następujących czynności:

1.Wybiera zaprezentowany w Sklepie Towar z zakładki „Produkty” i umieszcza je kolejno w koszyku;

2. W chwili, gdy wszystkie interesujące Klienta Towary znajdą się w koszyku, Klient przechodzi do koszyka za pomocą zakładki „Zobacz koszyk”. Klient w podsumowaniu koszyka (o ile trwa akcja rabatowa) może wprowadzić wcześniej otrzymany Kod Kuponu i skorzystać z dodatkowej promocji po kliknięciu Zastosuj Kupon. Następnie wybiera jedną z dostępnych form dostawy i płatności i potwierdza chęć zakupu Towarów widniejących w koszyku poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy”

3. Po potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 2, Klient na wyświetlonej automatycznie stronie podaje dane teleadresowe celem realizacji Zamówienia , tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail . W przypadku żądania faktury Klient wpisuje numer NIP oraz podaję wszelkie dane do faktury , a następnie potwierdza raz jeszcze jedną z dostępnych form dostawy i płatności.

W przypadku wysyłki pod inny adres niż dane Klienta , Klient zaznacza ptaszkiem okienko przy napisie „Wysłać na inny adres” i na automatycznie wyświetlonej stronie podany wszelkie dane teleadresowe wskazane do wysyłki. W przypadku braki informacji o fakturze Sprzedawca wysyła wraz z Towarem paragon fiskalny.

W miejscu „Uwagi do zamówienia (opcjonalne) ” Klient może ponownie zamieścić informację o ewentualnym żądaniu faktury lub inne informację dotyczące zamówionych Towarów.

4. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient potwierdza formę płatności za Towary, wybierając spośród dostępnych opcji .

5. Po weryfikacji wszelkich podanych danych oraz zamówionych produktów Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę wraz numerem identyfikacyjnym zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego numer Zamówienia oraz tytuł – [Speedcleaner] Otrzymaliśmy twoje zamówienie.

Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Towar objęty Zamówieniem jest niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail lub telefonicznie. Klient może wówczas anulować Zamówienie lub wyrazić zgodę na jego realizację w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W powyższym przypadku Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanych przez siebie płatności.

Zamówienia w Sklepie mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztu przesyłki, który podawany jest odrębnie.

Zapłata za Towar w przypadku, gdy Klient wybrał tradycyjny przelew jako formę płatności, powinna być dokonana na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

Zapłata za Towar gotówką za przesyłkę pobraniową powinna być dokonana z chwilą doręczenia przesyłki lub odbiorze osobistym w placówce Poczty Polskiej

W przypadku podania błędnych danych w Zamówieniu, Sklep skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem e-mail albo telefonicznie w celu uzyskania poprawnych danych – o ile nawiązanie kontaktu z Klientem nie będzie utrudnione.

Zamieszczone w Sklepie informacje o Towarach (opisy, reklamy, cenniki i inne informacje) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące Towarów, zamieszczone w Sklepie.

Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura -bez możliwości odliczenia VAT), który dołączany jest do przesyłki z Towarem.

§4 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient ma prawo anulować Zamówienie do czasu wysyłki Towarów ze Sklepu. Celem anulowania Zamówienia wystarczające jest przesłanie przez Klienta informacji w formie e-maila do Sprzedawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia – przez siebie lub wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik – nabytych Towarów w posiadanie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 9 i 10.

Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie przed jego upływem do Sprzedawcy wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą (w oryginale) lub za pośrednictwem e-maila (w postaci skanu).

Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi – poprzez wysłanie do niego e-maila – otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przesłanego drogą elektroniczną.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Termin do zwrotu płatności przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie będzie obciążony opłatami w związku z dokonanym zwrotem płatności.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

Zwracane Towary powinny znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia przez Konsumenta charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W związku z powyższym zaleca się, aby Towary zostały zwrócone w oryginalnym opakowaniu oraz w pełnym składzie ilościowym i jakościowym (wraz z wszelkimi instrukcjami, częściami, akcesoriami, itp.). Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych Towarów.

§5 Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad, w związku z czym Towary przed wysłaniem do Klienta każdy Towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Sprzedawca odpowiada za wady Towarów wobec Konsumenta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego – jeśli wady zostaną stwierdzone przed upływem 2 lat od wydania Towarów Konsumentowi. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.

W sytuacjach, gdy Klientem nie jest Konsument, strony wyłączają na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

W przypadku wykrycia przez Konsumenta wady Towaru ma on prawo złożyć Sprzedawcy reklamację, przesyłając stosowne zgłoszenie pocztą lub za pośrednictwem e-maila na adres: demonet1@wp.pl. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Towarów.

Konsument powinien dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy celem umożliwienia mu ustalenia, czy Towar jest wadliwy.

Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać dane adresowe Konsumenta, opis stwierdzonej wady i datę jej stwierdzenia oraz żądanie wobec Sprzedawcy (zgodnie z Kodeksem cywilnym istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy naprawy Towaru albo jego wymiany na nowy; obniżenia ceny Towaru proporcjonalnie do utraty jego wartości albo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o ile stwierdzona wada Towaru jest istotna).

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep wadliwego Towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem jego zakupu. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail, a w przypadku jego braku – na adres zamieszkania.

Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem zgłoszonego przez Konsumenta żądania za uzasadnione.

Koszty dostarczenia Konsumentowi Towaru wolnego od wad lub Towaru naprawionego ponosi Sprzedawca.

§6 Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz inne obowiązujące powszechnie przepisy prawa polskiego.

Sprzedawca może zmienić postanowienia Regulaminu w przypadku:

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

zmiany oferty Sklepu;

zmian związanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Sklepu, wprowadzanych celem dostosowania zapisów Regulaminu do tych zmian;

zmian organizacyjnych u Sprzedawcy;

zmian warunków handlowych lub zmian organizacyjnych, jakie nastąpiły u kontrahentów i podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą.

O zmianach Regulaminu wskazanych w ust. 3 Sprzedawca zawiadomi Klientów poprzez e-mail lub komunikat wyświetlany po zalogowaniu się Klienta na swoje Konto. Klienci mają prawo do wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia o zmianach. W przypadku braku wypowiedzenia Regulaminu w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Klienci będą związani zapisami Regulaminu w zmienionej wersji.

Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 3 nie wpływają na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie tych zmian.